Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti DAMAINVEST s.r.o., IČO: 02529726, se sídlem Lnářská 1633, 396 01 Humpolec, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese  www.sleevy.cz

Informace, které byste neměli přehlédnout:

 • Způsob platby a možnost doručení si můžete vybrat během objednávkového procesu.
 • Stisknutím tlačítka Objednat s povinností platby s námi uzavíráte kupní smlouvu k danému zboží  a jste povinni nám zaplatit kupní cenu.
 • Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů.
 • Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.

 

 

 • KDO JSME?

 

DAMAINVEST s.r.o.,

sídlo:Lnářská 1633, 396 01 Humpolec(dále jen „adresa sídla“)

IČO: 02529726

DIČ: CZ02529726

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 31635, za kterou jedná David Miňovský, jednatel

(dále jen “prodávající” nebo „my“),

bankovní spojení: 6228532369/0800, vedený u společnosti Česká spořitelny, a.s.

 

 

 • JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT? 

 

Kde nás ještě najdete: Na adrese sídla: Lnářská 1633, 396 01 Humpolec.

 

Telefon: +420 607 754 713
(v pracovních dnech 9:00 - 14:00)

E-mail: info@sleevy.cz

 

 • JAKÉ JSOU DALŠÍ POJMY, KTERÉ SE V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OPAKUJÍ?

 

e-mailová adresa: adresa elektronické pošty zákazníka uvedená v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři; 

e-shop náš internetový obchod, který provozujeme na webové stránce;

kupní smlouva závazek obsahující celou řadu práv a povinností - nás jako prodávajícího a vás jako kupujícího, který společně uzavíráme na základě vaší objednávky našeho zboží na našich webových stránkách;

občanský zákoník zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

podnikatel fyzická osoba nebo právnická osoba, která vyvíjí soustavnou podnikatelskou činnost - svým jménem, na svůj účet a za účelem dosažení zisku; řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO / DIČ či firemní údaje s námi právně jedná jako podnikatel;

spotřebitel každá fyzická osoba, která právně jedná bez jakékoliv souvislosti se svou  podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání; 

VOP tyto všeobecné obchodní podmínky, tj. pravidla, která zavazují nás i vás při uzavírání kupní smlouvy;

webová stránka internetová adresawww.sleevy.cz

zákazník jste to vy, kupující, ať už jste spotřebitel nebo podnikatel.

 

 • CO PODLE ZÁKONA MUSÍME SDĚLIT VŠEM ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

 

   1. Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.
   3. Zboží, cena, náklady. 
    1. Popis našeho zboží včetně jeho hlavních vlastností naleznete na našich webových stránkách.
    2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. 
    3. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze vaši běžnou sazbu telefonického hovoru). 
   4. Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky nebo na našich webových stránkách. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností.
   5. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 7 těchto VOP.
   6. Závaznost VOP. Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP. 
   7. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 12 těchto VOP.

 

 • CO MUSÍME SDĚLIT ZÁKAZNÍKŮM SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

 

  1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:
   1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo
   2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail: info@sleevy.cz

 1. Kdy NENÍ MOŽNÉ od kupní smlouvy ODSTOUPIT. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv: 
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;
  2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;
  3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po  dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
  5. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
  6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
  7. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;
  8. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;
  9. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a my jsme Vám před uzavřením kupní smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. 
 3. Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích vás budeme informovat na e-mailovou adresu nebo telefonicky.
 4. Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte zboží zpět nebo zaneste osobně na adresu našeho sídla. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník na své náklady, pokud se nedohodneme jinak. 
 5. Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.
 6. Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@sleevy.cz.
 7. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Recenze. Recenze je možné vkládat přímo na našich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás zboží opravdu nakoupil. 
 10. Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím. 
 11. Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. 

 

 • REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A VĚRNOSTNÍ SYSTÉM  

 

   1. Registrace. Nakupovat u nás můžete i bez registrace. Pokud se rozhodnete registrovat, budete mít větší přehled o historii svých objednávek, stavu nové objednávky atp. Registraci zákazníka provedete na webové stráncevyplněním registračního formuláře. Pro vytvoření registrace je nezbytné potvrdit, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a se zásadami pro zpracování osobních údajů.
   2. Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží  jsou prodávajícím považovány za správné.
   3. Uživatelský účet. Pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), kde můžete mimo jiné provádět i objednávky zboží. 
   4. Zablokování uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po třech (3) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití vašeho uživatelského účtu. Pokud bude váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu info@sleevy.cz.
   5. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.
   6. Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 

 • JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 

   1. Vytvoření objednávky. Vkládáním zboží do košíku, zvolením způsobu dopravy a platby za vybrané zboží a vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváří zákazník na e-shopu svoji objednávku.
   2. Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí. 
   3. Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. 
   4. Proces odeslání objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby” a proces objednávky je tím ukončen. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.
   5. Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
   6. Dodatečné potvrzení objednávky zákazníkem. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství zboží.
   7. Kdy dochází k uzavření kupní smlouvy? K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „Objednat s povinností platby”.
   8. Potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na e-mailovou adresu.
   9. Povinnosti prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží.
   10. Povinnosti kupujícího. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.
   11. Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy, tj. aktuální znění těchto VOP společně se zbožím. Zákazník spotřebitel rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. 
   12. Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   13. Telefonická objednávka. Zboží si můžete objednat také telefonicky. Pokud takto dokončíte objednávku, obdržíte od nás potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na Váš e-mail, který jste uvedli v telefonickém hovoru, spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail uvedený v objednávce.

 

 • CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

 

  1. Cena. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) včetně DPH. Cena zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce e-shopu, to ale neznamená, že nemůžeme s některými našimi zákazníky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
  2. Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit způsoby uvedenými v druhém kroku objednávky a to zejména:
 1. hotově nebo platební kartou přepravci (dobírka);
 2. bankovním převodem.

 

Způsob platby a dodání zboží si zákazník zvolí v průběhu objednávky. 

 1. Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.
 2. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkách našeho e-shopu naleznete také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci a místě, kam bude zboží doručeno. V košíku si dále můžete zvolit a připlatit Naší bezstarostnou záruku či Expresní doručení (v případě zvoleného Expresního doručení vyřizujeme Vaši objednávku zboží přednostně, před standardními objednávkami). Více informací o těchto službách se dozvíte v průběhu objednávky. 
 3. Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží a případný příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující i náklady balného a dopravného.
 4. Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.
 5. Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mailovou adresu.
 6. Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mailovou adresu.

 

 • VŠE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

   1. Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak zpravidla expedujeme zboží s  dodací lhůtou 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, přičemž se zavazujeme zboží dodat maximálně do třiceti (30) dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka (v těchto případech bude vždy individuálně sjednána doba dodání). Stejně tak se to netýká zboží, které je skladem u dodavatelů (dodáváme zpravidla do 14 dnů) či teprve ve výrobě (zde se v ojedinělých případech může stát, že se dodací lhůta bude pohybovat v řádu měsíců - nastalou situaci v takovém případě s Vámi vždy řešíme individuálně a nabídneme Vám případnou náhradu podobným zbožím, zrušením objednávky a vrácením peněz). Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. V případě, že je u zboží uvedeno, že je „Na dotaz”, dobu doručení s vámi sjednáme individuálně, neboť jeho dodání závisí na možnostech našeho subdodavatele. Přes uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve. 
   2. Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky. 
   3. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.
   4. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   5. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   6. Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
   7. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
   8. Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
   9. Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu.

 

 • VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 

   1. Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. To znamená, že pokud neuhradíte kupní cenu, nestanete se vlastníkem daného zboží.
   2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči nim máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

 

 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

   1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 5 těchto VOP.
   2. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Pokud námzákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o vytknutí vad podle občanského zákoníku, upozorňujeme ho, že mu můžeme vyúčtovat náklady za skladování tohoto zboží podle bodu 9.6 a 9.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.
   3. Nezaplacená kupní cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu, můžeme od kupní smlouvy odstoupit.
   4. Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník odmítl převzít zboží.
   5. Dárek. Pokud zákazník spolu se zbožím obdrží dárek a následně od kupní smlouvy s námi odstoupí, je povinen nám vrátit i tento dárek. Darovací smlouva mezi námi a zákazníkem je tedy uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti.

 

 • CO KDYŽ BUDE MÍT ZBOŽÍ VADY

 

  1. Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Domněnka, že je zboží vadné. Pokud se vada projeví v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud neprokážeme opak.
  3. Za jaké vady neodpovídáme? Neodpovídáme Vám za vady:
   1. které mělo zboží v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny, 
   2. vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, 
   3. vada je způsobena Vámi a vznikla nesprávnýmskladováním, nesprávnou údržbou, Vaším zásahem či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na příbalovém letáku / etiketě zboží) nebo to vyplývá z právních předpisů,
   4. vadu u zboží, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
   5. používáním zboží v nevhodných podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,
   6. vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).
  4. Zjištění vady zboží v době 14 dnů od jeho převzetí převzetí. Kontaktujte nás nejlépee-mailem: info@sleevy.cz.
   1.  Reklamace není totéž, co právo na odstoupení. Ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží Vám garantujeme právo odstoupit od kupní smlouvy nebo zboží vyměnit za jiné. Zboží je ale v takovém případě nutné vrátit zpět nepoškozené, případně v zapečetěném či hygienickém obalu. Jinak odpovídáte za snížení hodnoty zboží a/nebo hrozí, že Vám právo na odstoupení nevznikne. Pokud jste zboží již rozbalili a při jednom z prvních použití zjistili vadu, doporučujeme jako nejvhodnější postup zboží reklamovat.
  5. Zjištění vady zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Vady zboží jste povinni nám vytknout (reklamovat jej) bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila. Máte na to lhůtu 24 měsíců od převzetí tohoto zboží, ovšem nikoliv zboží, u kterého je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít. Zde se použijí ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka).
  6. Co mám udělat pro vytknutí vady zboží? Za účelem vytknutí vad zboží nás kontaktujte e-mailem: info@sleevy.cz nebo telefonicky: 732 408 589 nebo jinak a my Vám poradíme, jak dále postupovat. Pro vytknutí vad nám spolu s reklamovaným zbožím vyplníte a odešlete reklamační formulář, kde uvedete zejména:
   1. jméno a příjmení;
   2. e-mail, ze kterého jste zboží objednávali;
   3. telefonní číslo;
   4. identifikaci zboží, které zahrnete do reklamace;
   5. popis vzniklé vady vlastními slovy;
   6. zvolený způsob vyřízení reklamace, zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu;
   7. Vaši adresu pro případné vrácení zboží po uzavření reklamačního procesu.
  7. My Vám potvrdíme přijetí reklamace na Váš e-mail. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace zboží. 
  8. Kde mohu zboží reklamovat a kdo nese náklady reklamace? Reklamovat zboží můžete osobně nebo zaslání na adresu sídla společnosti. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené (s výjimkou reklamované vady), čisté, bez známek potu (v ideálním případě vyprané), tak abychom mohli dodržet zásady správného hygienického postupu. Pokud požadujete odstranění vady (oprava nebo dodání nového zboží nebo jeho části) neseme náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k nám my. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané bez předchozí domluvy na dobírku a/nebo jiným způsobem na naše náklady, nebude z naší strany přebráno a bude Vám vráceno zpět na Vaše náklady. Po obdržení reklamovaného zboží Vám bude zasláno potvrzení o přijetí zásilky s reklamovaným zbožím a jejím obsahu na Vámi určenou e-mailovou adresu.
  9. Kdy bude uzavřen reklamační proces? Občanský zákoník nám na vyřízení reklamace dává lhůtu 30 dnů od vytknutí vady. V této lhůtě nejpozději bývá z naší strany reklamační proces uzavřen.
  10. Pokud je zboží vadné. V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen nejpozději ve lhůtě 30 dnů od vytknutí vady. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od Vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
  11. Pokud není zboží shledáno za vadné. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o zamítnutí reklamace informováni. Domluvíme se na dalším postupu.
  12. Jaký zvolit způsob vyřízení reklamace? Budete mít právo žádat odstranit vzniklou vadu. Podle své volby můžete vybrat:
   1. opravu věci;
   2. dodání nové věci; nebo 
   3. dodání chybějící části.

Z Vaší strany by to neměl být nepřiměřený požadavek. Pokud bude pro nás oprava věci představovat značné obtíže nebo to nebude přiměřený požadavek s ohledem na hodnotu věci a význam vady, sdělíme Vám to. Stejně tak budeme postupovat pokud vyhodnotíme Váš požadavek dodání nové věci jako nepřiměřený vzhledem k vadě zboží nebo hodnotě zboží.

 1. Pokud se bude jednat o podstatné porušení kupní smlouvy. Pokud vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, budete mít právo odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. 
 2. Kdy bude možné žádat vrácení kupní ceny? V některých situacích bude možné odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny: 
  1. odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;
  2. z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
  3. vada zboží se projeví opakovaně; nebo 
  4. se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy. 
 3. Kdy dále bude možné žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží? V některých situacích budete moci dále žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete žádat přiměřenou slevu z kupní ceny? 
  1. odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;
  2. z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
  3. vada zboží se projeví opakovaně; nebo 
  4. se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy. 
 4. Vy nám sdělíte způsob vyřízení reklamace. Pokud ne, doptáme se Vás. Máte povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
 5. Vrácení původního zboží. Při vyřízení reklamace dodáním nového zboží jste nám povinni vrátit zboží původně dodané (nedohodneme-li se jinak).
 6. Ukončení reklamace. Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměni o ukončení reklamace, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a budete vyzváni k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne kdy jste byli o jejím vyřízení informováni. Pokud si budete přát zaslat zboží po reklamaci k Vám domů, zajistíme to na naše náklady. Pokud nám bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na Vaši adresu, kterou jste nám sdělili. Případně odůvodníme zamítnutí reklamace.
 7. Převzetí reklamovaného zboží. Máte povinnost převzít reklamované zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste byl o vyřízení reklamace vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží  ve smyslu § 2120 odst. 1 v souvislosti s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 20 Kč.
 8. Prodej nevyzvednutého zboží. Pokud si nevyzvednete zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy jste byli o vyřízení informováni, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 9. Povinnost při převzetí reklamovaného zboží. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného zboží, zejména že zásilka se zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

   1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.
   2. Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách.

 

 • VYŠŠÍ MOC

 

   1. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na vůli prodávajícího, která brání ve splnění jeho povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu smluvních stran.
   2. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci prodávajícího neodpovídá za neplnění svých povinností z kupní smlouvy, potažmo těchto VOP.

 

 • CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR

 

  1. Jakým právem se náš právní vztah řídí? Právní vztah mezi námi se bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě existence tzv. mezinárodního prvku. Jsme si však vědomi, že zákazník spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, kde má obvyklé bydliště.
  2. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
  3. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.
  5. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro obvod Praha. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
  6. Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
  7. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  8. Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  9. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem. 
  10. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 3. 3. 2024 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 

Kupující:

Jméno a příjmení: ______________________________________________

Bydliště: ________________________________________________________

E-mail, tel. číslo: _________________________________________________

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

(vyplní kupující)

 

Dne __________ jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě dostupném na www.sleevy.cz, který provozuje společnosti DAMAINVEST s.r.o., IČO: 02529726, se sídlem Lnářská 1633, 396 01 Humpolec, 

 

objednal zboží ______________________________,

číslo objednávky ____________________, 

v hodnotě _______________ Kč.
Objednané zboží jsem obdržel dne ______________.

 

Na základě § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká 

 

zboží ____________________________________________________________________________________.

 

Žádám o vrácení kupní ceny ve výši _____________ Kč na můj bankovní účet číslo __________________ / ________ bez zbytečného odklad nebo stejnou platební metodou, podle volby zákazníka. 

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen vrátit kupní cenu, pokud není zboží vráceno prodávajícímu nebo pokud kupující bezpečně neprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

 

Kupující dále bere na vědomí, že v rámci odstoupení od smlouvy nese náklady nutné na vrácení zboží prodávajícímu.

 

Jméno a příjmení kupujícího: ___________________________


V ________________ dne ____________.
Podpis: __________________________________________________